Internet Archive BookReader

Dharmmapustakasya sesamsah : arthatah Prabhuna Yisukhristena nirupitasya Nutandharmmaniyamastu granthasangrahah